Política de privacitat i cookies

.

A través de la present Política (en el que segueix, la "Política de Privadesa i de Cookies"), es regula la política de privacitat i de galetes de la Plataforma Web http://www.baixbus.cat/es (des d'ara , la "Plataforma"), sota la titularitat de MOHN, SL (MOHN, en endavant), societat mercantil espanyola inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al tom 321, foli 86, full número 19884, inscripció 1ª Amb domicili social ubicat al c / Migdia, s / n, 08840 Viladecans, amb número de identificació fiscal (NIF) B08040925, i adreça de correu electrònic de contacte a l'efecte de la present política de privacitat i de cookies a: protecciodedades@baixbus.com

1. ÚS, FINALITAT I RÈGIM JURÍDIC APLICABLE

La Plataforma és un mecanisme d’interacció, comunicació i suport que MOHN posa a disposició dels usuaris d'Internet per tal de brindar a aquests informació suficient, legal i adequada al voltant de la seva activitat, productes i serveis en relació a les seves activitats legítimes,econòmiques i empresarials, les quals, es regeixen per la normativa espanyola aplicable i, pel que fa:

 • A la prestació de serveis de la societat de l’ informació, amb caràcter bàsic, per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.
 • Al tractament de dades de caràcter personal, per la vigent normativa espanyola i europea de protecció de dades personals de les persones físiques. En particular, és aplicable directa a partir de 2018.05.25, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'Abril de 2016 (en endavant, el "RGPD"), conforme al que preveu aquesta mateixa norma.

En tot cas, l'usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit de la Plataforma així com dels continguts, productes i serveis disposats a partir de la mateixa, de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment.

Així mateix, l'usuari de la Plataforma es compromet específicament al que segueix:

 • Garantir l'autenticitat, veracitat, actualitat i exactitud de totes aquelles dades que comuniqui a MOHN, resultant tal usuari l'únic responsable en cas contrari.
 • Utilitza la mateixa de forma exclusiva per als fins i funcionalitats disposades a tal fi per MOHN, presentant tals funcionalitats tal com són per part de MOHN, quedant prohibit per a l'usuari utilitzar la Plataforma per a qualsevol altre fi o mitjà.
 • Fer un ús legal i legítim de la Plataforma, evitant un ús no autoritzat, fraudulent, il·legal o il·legítim de la mateixa i / o dels continguts i informació disposades a través d'aquesta, evitant vulnerar la present política i la normativa aplicable, i no cumplir amb els drets i interessos legítims de MOHN, o de qualsevol altre tercer que es pugui veure afectat a conseqüència d'aquesta actuació.
 • No provocar danys en els sistemes o elements associats a la Plataforma, dels seus proveïdors o de tercers, o intentar trencar les mesures de seguretat o autenticació dels mateixos, dur a terme alguna acció que provoqui una saturació desproporcionada o innecessària en la infraestructura o de l'entorn de comunicacions relacionat amb la Plataforma, atacant de qualsevol manera a la mateixa. MOHN pot adoptar totes les mesures preventives o correctores que siguin necessàries per protegir els seus interessos pel correcte funcionament de la Plataforma web i de les funcionalitats específiques disposades en cada cas.
 • No introduir o difondre a través de la Plataforma virus informàtics o malware que sigui susceptibles de provocar danys.
 • No intentar accedir, utilitzar i / o manipular les dades de MOHN o sota la seva responsabilitat, o de tercers proveïdors i d'altres usuaris.
 • En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l'usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, que puguin ser constitutius de vulneració de drets de MOHN o de tercers.
 • No accedir sense autorització o interactuar amb una identitat falsa, suplantant o no la identitat de tercers o utilitzant un perfil o realitzant qualsevol altra acció que pugui generar confusió o induir a error sobre la correcta identificació de l'usuari de que es tracti.

2. USUARIS

La present política de privacitat i de cookies es dirigeix als usuaris de la Plataforma pel que fa al tractament de les seves dades personals.
 
En tot cas, es destaca que aquesta Plataforma es dirigeix a usuaris majors de 18 anys d'edat quedant prohibida la seva utilització a menors d'edat.
 
La informació i dades personals que aportin els usuaris que pretenguin navegar o registrar-se a la Plataforma haurà de ser:
 • Suficient, tot i que ajustada, limitada i proporcionada a les finalitats legítimes de tractament informats per MOHN, amb el màxim respecte als principis de la limitació de la finalitat i de minimització de les dades personals (articles 5.1 apartats b) ic) de l'RGPD)
 • Exacta, actualitzada i veraç, a fi de poder verificar de forma adequada la identitat, capacitat i, si s’escau, representació de l'usuari de que es tracti, així com poder ajustar, en cada cas, els tractaments de dades que es realitzen a les necessitats específiques i la situació real dels usuaris. Tot això en atenció al principi d'exactitud de les dades personals (5.1 apartat d) de l'RGPD).

Els usuaris seran plenament responsables de l'ús correcte dels seus comptes d'usuari i de les claus associades a aquestes. Si l'usuari registrat considera que ha pogut ser compromesa la seguretat del seu compte i claus associades s'ha de posar de forma immediata en contacte amb MOHN a través de les dades de contacte disposats a l'inici d'aquesta Política i reportar la situació o l'incident que correspongui a tal que MOHN pugui adoptar les corresponents mesures que resultin apropiades a partir del moment de la comunicació efectuada per l'usuari. Tota responsabilitat pels danys i perjudicis associats a un inadequat ús i gestió personal dels comptes i claus associades recaurà en els usuaris titulars d'aquests comptes, eximint de forma absoluta a MOHN com a conseqüència de l'anterior.

3. DRET D’INFORMACIÓ

En compliment de la vigent normativa protectora de dades personals, i atenent de forma particular al que disposen els articles 12 a 14 del RGPD, se l'informa del que segueix:

 • Que el responsable del tractament és MOHN, SL, amb domicili social ubicat al c / Migdia, s / n, 08840 Viladecans i amb número d'identificació fiscal B08040925, i lloc web http://www.baixbus.cat/ca i amb correu electrònic de contacte: protecciodedades@baixbus.com
 • Que les dades personals que els usuaris aportin a través de la Plataforma seran tractades amb la finalitat estipulada de manera particular en aquesta política de privacitat i de cookies i, si s'escau, en els diferents formularis de dades disposats en la Plataforma. En aquest sentit, la recollida de dades a través de la Plataforma atén els següents caps de tractament:
  • Possibilitar als usuaris la navegació per la mateixa, permetent amb això l'accés a l’informació i als continguts disposats en la Plataforma, incloent-hi, informació sobre campanyes promocionals o publicitàries destinades a la contractació de productes i serveis, bé de MOHN, bé de terceres empreses amb les que MOHN es relacioni. Tal accés s'entén sense perjudici del caràcter onerós dels continguts, serveis i productes específics que s'ofereixen a través de la Plataforma i que els usuaris podran contractar si així ho desitgen.
  • Atendre les específiques sol·licituds i peticions que els usuaris puguin realitzar en aquest àmbit.
  • Adoptar totes les mesures de protecció siguin aplicables de conformitat amb la normativa vigent, incloent-hi, la possible anonimització de les seves dades personals aplicant, per a això, les adequades tècniques disponibles a l'efecte. Per tant, en aquest àmbit, també podran realitzar tractaments d'anonimització i seudonimización per a la millor protecció de les seves dades personals.
  • Aplicar les pertinents mesures de seguretat, tècniques i / o organitzatives sobre les dades personals dels usuaris que resultin convenients en atenció als riscos detectats al voltant dels seus drets en cada moment per MOHN incloent, el xifrat de dades personals i altres mesures que poden comportar certs tractaments sobre les dades dels usuaris de la Plataforma.

En cas que vostè no estigui d'acord amb tals finalitats de tractament, li instem a abandonar immediatament la nostra Plataforma. En cas contrari, per exemple, per acceptació d'aquesta política, o simplement per continuar navegant per la Plataforma, previ coneixement de la informació continguda en aquesta política s'entendrà que l'usuari consenteix de forma inequívoca a les finalitats de tractament prèviament informats.

Que la base legítima de tractament és, amb caràcter principal, el consentiment de l'usuari, de manera que, un cop informat l'usuari de la present política, si aquell accepta la mateixa, o simplement continua navegant per la Plataforma s'entendrà que doneu el consentiment inequívoc al tractament de les seves dades personals als fins indicats. Pel que, si un usuari no està d'acord amb aquesta política o els caps de tractament informats, com ja s'ha indicat, s'insta el mateix al fet que no continuï navegant i abandoni immediatament la Plataforma. En cas de sol·licitud o contractació específica pels usuaris de determinats continguts, productes o serveis a través de la Plataforma, la base principal de tractament serà la relativa a la necessària aplicació de mesures precontractuals a petició de l'interessat, quan així es doni, o la relativa a l'execució d'un contracte en cas que l'usuari finalment contracti el contingut, producte o servei que correspongui.

 • Que, amb caràcter general, les dades personals dels usuaris demanades a través de la Plataforma no seran cedides a tercers sense informar prèviament a aquests sobre quines dades concretes es cediran, la identitat dels cessionaris o destinataris de les seves dades, de la seva  activitat i de les finalitats específiques de tractament a què aquests cessionaris podran destinar les seves dades.

  Per aquest motiu, se l'informa que les seves dades personals podran ser cedides a tercers en els casos i circumstàncies:

  Mohn podrà contractar empreses que, de manera externalitzada, pugui accedir a les seves dades en el marc d'un contracte d'encàrrec del tractament en aquest àmbit a fi de poder examinar la seva comunicació, petició o sol·licitud i donar així una més àgil, adequada i ràpida resposta a aquesta. Les dades podran ser cedides a Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), o / i la Direcció General del Transport Terrestre de la Generalitat de Catalunya. A més de l'anterior, i pertanyent Mohn a un grup d'empreses, se l'informa que les seves dades personals podran ser comunicades a altres empreses del mateix Grup a mers efectes interns i administratius en base a l'interès legítim de Mohn sent això admès pel Considerant 48 del RGPD. Al marge de l'anterior, les seves dades no seran cedides a tercers llevat que així ho estableixi o imposi una llei. Tampoc es realitzaran, a priori, transferències internacionals de dades. En cas de concórrer, aquestes es realitzarien amb les degudes garanties legals en consonància amb els articles 44 i següents del RGPD.

  Fora d'aquests casos, les dades personals dels usuaris no seran cedides a cap altre tercer, llevat que hi hagi consentiment o, si s’escau, concorri qualsevol altra base de legitimació del tractament segons el que preveu l'article 6 del RGPD com , per exemple, el degut compliment d'una obligació legal per part de MOHN (licitud del tractament).

 • Que, amb caràcter general, no estan previstes transferències internacionals de les seves dades personals, adoptant-se les mesures necessàries en aquest àmbit de conformitat amb el RGPD en cas contrari.
 • Que, en virtut de l'article 30 del Codi de Comerç espanyol, en cas de tractar l'usuari d'un client de MOHN, després de la finalització de la relació entre les parts, les seves dades personals podran ser conservats per MOHN durant el termini de sis anys . En cas de no tractar-se d'un client, les seves dades d'usuari es conservaran durant el temps estrictament necessari per permetre-li la correcta navegació, accés i gaudiment dels continguts, productes i serveis disposats a través de la Plataforma que requereixi o visiti, tot això, en coherència amb el que disposa la present política de privacitat i de cookies i la legislació aplicable en cada cas.
 • Que podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de dades i oposició, dirigint una comunicació per escrit a través del correu electrònic protecciodedades@baixbus.com amb la Ref. "Exercici Drets" acompanyant a la seva sol·licitud còpia del seu document nacional d'identitat o document identificatiu equivalent (passaport, NIE ....). En cas de no considerar atesos de forma deguda els seus drets personals, podrà presentar una reclamació davant l'autoritat de control competent, en aquest cas, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

4. CONSENTIMENT DE L’ INTERESSAT

Mitjançant l'acceptació de la present política, l'usuari atorga el seu consentiment inequívoc, lliure i informat per al tractament de les seves dades personals en ordre a les finalitats de tractament descrits en l'apartat 3 de la present política de privacitat i de cookies. En el cas específic de les cookies s'haurà d'estar al que disposa de forma particular en l'apartat 7 d'aquesta mateixa política.
 
L'usuari tindrà capacitat per triar el tractament i destí de les seves dades, segons els seus específics interessos i necessitats en cada cas, de manera que, quan el tractament es basi en el consentiment del mateix, aquest tindrà dret a retirar-lo en qualsevol moment, encara que tal retirada no afectarà de cap manera a la sol·licitud del tractament previ realitzat per MOHN.
 
En tot cas, MOHN podrà impedir l’utilització de la Plataforma i dels serveis, continguts i funcionalitats associades a aquesta en cas que l'usuari no accepti la present política, o no consenti en el tractament de la seva informació personal de conformitat amb el que disposa en la mateixa.
 
L'acceptació de la present política és independent a la possible acceptació dels termes i condicions legals de tipus particular que poguessin regir la contractació específica pels usuaris dels serveis i productes disposats a través de la Plataforma.
 

5. SEGURETAT

MOHN ha adoptat i aplica els nivells de seguretat requerits per la legislació aplicable respecte a les dades personals sota la seva responsabilitat, en funció del corresponent enfocament de risc realitzat, i procura instal·lar i / o aplicar mitjans i mesures tècniques o organitzatives de protecció addicionals de cara a reforçar la seguretat general dels tractaments amb dades personals, sistemes, entorn de comunicacions i organització corporativa, així com per garantir la protecció deguda davant el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany incidental (principi d'integritat i confidencialitat ). No obstant, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són, de cap manera, inexpugnables i responen a l'estat de la tècnica en cada moment i al seu cost d'aplicació.
 
A aquests efectes, considerarà de forma especial els criteris d'aplicació i mesures de seguretat, i altres obligacions de seguretat associades al RGPD, amb especial atenció al que disposa l'article 32 del RGPD.
 

6. DEURE DE SECRET I CONFIDENCIALITAT

MOHN es compromet a complir amb el deure de secret i de confidencialitat respecte a la informació i dades personals aportades pels usuaris de la Plataforma, i que estigui sota el seu control i responsabilitat, d'acord amb la legislació que sigui aplicable i l'enfocament de risc que correspongui en cada moment.

7. POLÍTICA DE COOKIES

Tal com estableix el Considerant 30 del RGPD, les persones físiques poden ser associades a identificadors en línia facilitades pels seus dispositius, aplicacions, eines i protocols, com adreces dels protocols d'Internet, identificadors de sessió en forma de "cookies" o altres identificadors, com etiquetes d'identificació per radiofreqüència. Això pot deixar empremtes que, en particular, en ser combinades amb identificadors únics i altres dades rebudes pels servidors, poden ser utilitzades per a elaborar perfils de les persones físiques i identificar-les. Per aquest motiu, MOHN compta amb una política de cookies coherent amb la normativa aplicable.

7.1. Normativa aplicable:

L'article 22 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE), relatiu als drets dels destinataris en les comunicacions comercials per via electrònica, els prestadors de serveis només podran utilitzar dispositius d'emmagatzematge i recuperació de dades en equips terminals dels destinataris, quan aquests hagin donat el seu consentiment previ informat.

A l'efecte, se'ls haurà brindar a aquests destinataris i usuaris finals una informació clara i completa sobre la seva utilització, en particular, sobre les finalitats del tractament de les dades, d'acord amb el que disposa la normativa protectora de dades personals. Per tant, quan sigui tècnicament possible i eficaç, el consentiment del destinatari per acceptar el tractament de les dades es pot facilitar mitjançant l'ús dels paràmetres adequats del navegador o d'altres aplicacions.
 
Això no impedeix el possible emmagatzematge o accés d'índole tècnica al sol tal d'efectuar la transmissió d'una comunicació per una xarxa de comunicacions electròniques o, en la mesura que sigui estrictament necessari, per a la prestació d'un servei de la societat de la informació expressament sol·licitat pel destinatari.
 
7.2. Consentiment de l'usuari i galetes: regla general i excepció.
 
Amb caràcter general, quan la instal·lació i / o utilització de cookies comporti el tractament de dades personals, tant si es tracta de cookies pròpies o de tercers, de sessió o persistents, MOHN, com a responsable del tractament, brindarà la informació necessària en aquest àmbit i demanarà el previ consentiment informat de l'usuari per a instal·lar i / o utilitzar aquelles.
 
S'exceptuen únicament de tal consentiment aquelles que permetin, de forma exclusiva, la comunicació entre l'equip de l'usuari i la xarxa i, estrictament, aquelles utilitzades per prestar un servei sol·licitat per l'usuari. Per exemple, quedarien exceptuades les denominades "cookies tècniques" (p.ex., les necessàries per a la mateixa navegació per la plataforma o aplicació); "Les de personalització o configuració" (p.ex., que permeten que la pàgina reconegui l'idioma de l'usuari, etc.); i "les de seguretat" (p.ex., detectar intents erronis i reiterats de connexió a un lloc).
 
7.3. Es serveixen galetes a la Plataforma ?. Què són?
 
A la Plataforma s'utilitzen galetes, és a dir, arxius o dispositius que es descarreguen en l'equip terminal de l'usuari (ordinador personal, un telèfon intel·ligent, una tablet, terminals i dispositius mòbils, etc.), amb independència del seu caràcter, i amb la finalitat principal de garantir el correcte funcionament de la Plataforma (recordar l'idioma seleccionat, i funcions similars). Així, amb caràcter general, i sense perjudici del que disposa a continuació, les galetes permetran la navegació per la Plataforma, així com certes utilitats i serveis disposades en la mateixa, per la qual cosa se li adverteix que la seva inhabilitació o bloqueig pot afectar la navegació o la correcta o àmplia utilització d'aquella per l'usuari.
 
7.4. Quines cookies utilitzem a la Plataforma?
 
Les galetes poden ser pròpies i de tercers. Les galetes pròpies són les que s'envien o serveixen a l'equip terminal de l'usuari des de la Plataforma (editor) sent gestionades per aquest, mentre que les galetes de tercers són les que s'envien o serveixen a l'equip terminal de l'usuari des d'altres dominis o equips no gestionats per la Plataforma (editor), sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes mitjançant les cookies.
 
Així mateix, les anteriors galetes poden ser de sessió o persistents. Les primeres són un tipus de galetes dissenyades per a demanar i emmagatzemar dades mentre l'usuari accedeix a la Plataforma amb la finalitat principal d'emmagatzemar informació que només interessa conservar per a la prestació del servei sol·licitat per l'usuari en una sola ocasió. No obstant això, amb les segones les dades segueixen emmagatzemats en el terminal de l'usuari i poden ser accedits i tractats durant un període definit pel responsable de la galeta.
 
Les galetes també poden ser tècniques en permetre a l'usuari la navegació a través de la Plataforma i la utilització de les diferents opcions o serveis disposats a través del mateix per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d'accés restringit, recordar els elements que integren una petició contractual, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so o compartir continguts a través de xarxes socials.
 
També poden ser de personalització, referint-se a aquelles que permeten a l'usuari accedir al servei amb algunes característiques predefinides en funció de certs criteris associats al seu propi terminal, per exemple, el tipus de navegador mitjançant el qual accedeix al servei, la configuració regional des on accedeix al servei, etc.
 
De la mateixa manera, poden tenir una finalitat estadística o informatiu per a l'editor entorn de l'ús particular que els usuaris realitzen de la seva Plataforma i dels continguts o serveis disposats a través de la mateixa.
 
A continuació, es mostra un quadre resum informatiu de les concretes cookies que MOHN s'utilitza, a hores d'ara, a la plataforma:
 
 

Cookies

Titularidad

Temporalidad

Finalidad

__utma

Google Analitycs

2 anys

Genera un identificador d'usuari únic i registra la data, la primera i l'última vegada que l'usuari va vestir la web. S'utilitza per fer recompte de quantes vegades visita el lloc un usuari únic.

__utmb

Google Analitycs

30 minuts des de l’ última actualització. S’ elimina automàticament al canviar de web o al tancar el navegador.

Serveix per calcular el temps que un usuari roman en una pàgina

__utmc

Google Analitycs

 

Té una finalitat similar a l'anterior però per a les webs on està instal·lat l'antic codi de seguiment urchin.js

__utmz

Google Analitycs

6 mesos

Aquesta galeta emmagatzema l'origen del visitant, el camí que ha seguit per accedir a la web ja sigui accés directe, des d'un link en una altra web, des d'un enllaç de correu electrònic, emprant determinades paraules clau en un motor de cerca, a través d' una campanya de display, o per mitjà d'un anunci d'AdWords. Aquesta galeta s'utilitza per calcular el trànsit que prové de motors de cerca (orgànic i PPC), les campanyes publicitàries en pantalla i la navegació dins de la mateixa web (enllaços interns). La galeta s'actualitza en cada visita a la web.

texto

Google Analitycs

 

Aquesta galeta s'encarrega de determinar si ja s'ha llegit la Política de Cookies i s'ha acceptat expressament el seu ús; d'aquesta manera, la informació sobre elles no apareixerà de nou en les successives visites a la web.

 
 
 
7.5. Qui utilitza las cookies?
 
L’ informació que es recull a través de les galetes que es serveixen a través de la Plataforma pot ser utilitzades, tant pel titular de la mateixa, com per un tercer que presti un servei a aquest titular.
 
7.6. Gestió i configuració de les galetes.
 
A partir de la informació oferta en aquesta política, li oferim informació sobre com pot portar a terme la gestió de les cookies utilitzades en la Plataforma a través de les diferents opcions que ofereixen els navegadors més comuns.
 
Pot gestionar l'ús de cookies, incloent la seva bloqueig, el que dependrà del navegador en el vostre ordinador. Podeu obtenir més informació sobre com gestionar les mateixes fent clic als següents enllaços:
 

8. VIGENCIA i MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT i DE COOKIES

Aquesta política està vigent des del dia 3 de Octubre de 2018 MOHN es reserva el dret de modificar aquesta política, per adaptar-la a futures novetats legislatives, doctrinals o jurisprudencials que siguin aplicables, o per motius tècnics, operatius , comercials, corporatius i de negoci, informant prèvia i raonablement als usuaris dels canvis que es produeixin quan això sigui possible. En tot cas, es recomana que, cada vegada que s'accedeixi a aquesta Plataforma, es llegeixi amb detall aquesta política, ja que qualsevol modificació es publicarà a través de la mateixa. Així mateix, MOHN podrà informar els usuaris de forma personal i prèvia dels canvis projectats en aquesta política, abans de la seva entrada en vigor, sempre que això és tècnicament i raonablement possible, en particular, quan aquests tinguin la consideració d'usuaris registrats o de clients de MOHN.
 

9. OPCIÓ DE TÍTOL DE LA CLÀUSULA.  

Se li informa que, s'ha designat un Comitè de Protecció de Dades que desenvolupa les funcions de Delegat de Protecció de Dades, amb qui, si així ho desitja, podrà contactar quant a totes les qüestions referents al tractament de les seves dades personals i a l'exercici dels seus drets, segons el que es disposa en el RGPD a través del correu electrònic protecciodedades@baixbus.com
 

10. COMPETÈNCIA I FUR APLICABLE

Amb caràcter general, qualsevol controvèrsia i conflicte serà sotmès amb caràcter preferent per les parts al coneixement de les mateixes a l'efecte de recaptar una solució amistosa i de comú acord utilitzant, a aquests fins, pel que fa a MOHN, el canal de contacte legal (o delegat de protecció de dades, en cas d'estar designat) descrit en l'apartat 9 de la present política. En cas de no ser possible la mateixa, atenent als criteris continguts en el RGPD per a la determinació de la competència de l'autoritat líder o principal en ordre el coneixement de qualsevol conflicte, controvèrsia o reclamació al voltant de la present política de privacitat i de galetes, almenys, en via administrativa, s'informa que tal autoritat serà l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), havent atendre, en tot cas, al que preveu l'article 56 del RGPD. Pel que fa al dret a la tutela judicial efectiva contra MOHN, en aquests casos, s'estarà així mateix al disposat en l'article 79.2 del RGPD, havent exercitar-se l'acció que correspongui davant els jutges i tribunals de Barcelona en la mesura que la empresa és una societat radicada a Espanya. En tot cas, la normativa aplicable serà l'espanyola.
 

Baixbus més a prop

Oficina d'atenció al viatger

C/Martí Codolar 25, 08902, Hospitalet de Llobregat
Horari d’atenció és de 8:00 a 14:00 tots els dies de dilluns a divendres feiners.

 

En compliment de la vigent normativa protectora de dades personals, i atenent de forma particular al que disposa losartículos 12 a 14 del RGPD, se l'informa que el responsable del tractament és MOHN, SL, amb NIF B08040925, i amb domicili social al c / Migdia, s / n, 08840 Viladecans i lloc web: http://www.baixbus.cat/es. Les seves dades personals seran tractades amb la finalitat d'atendre les peticions o sol·licituds específiques que els usuaris puguin realitzar en aquest àmbit a través de la Plataforma, per relació a qualsevol qüestió disposada a través del present formulari de contacte de la Plataforma. En qualsevol cas, les seves dades personals es conservaran durant el termini estrictament necessari per tal d'atendre la sol·licitud remesa.

Se li informa que, s'ha designat un Comitè de Protecció de Dades que desenvolupa les funcions de Delegat de Protecció de Dades, amb qui, si així ho desitja, podrà contactar quant a totes les qüestions referents al tractament de les seves dades personals i a l'exercici dels seus drets, segons el que es disposa en el RGPD a través del correu electrònic protecciodedades@baixbus.com

La base legítima de tractament és el consentiment de l'interessat que, en qualsevol cas, tindrà dret a revocar en qualsevol moment, encara que això no afectarà la licitud del tractament previ a la seva retirada. En tot cas, la manca d'aportació de les dades personals requerides en aquest formulari electrònic podrà donar lloc a la impossibilitat de tramitar per MOHN, S.L. la sol·licitud o petició específica de què es tracti.

Les dades aquí aportades, podran ser cedides a altres entitats del grup empresarial en què s'integra MOHN, SL, amb fins administratius i de gestió de clients, i / oa altres administracions públiques tuteladores del servei prestat, en aquest cas Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i Direcció de Transports Públics de la Generalitat de Catalunya. Amb caràcter general, no estan previstes transferències internacionals de les seves dades personals. En qualsevol cas, s'adopten les mesures necessàries en aquest àmbit de conformitat amb el RGPD.

Se li informa així mateix que, podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de dades i d'oposició, dirigint una comunicació per escrit a través del correu electrònic protecciodedades@baixbus.com, amb la Ref. "Exercici drets "acompanyant a la seva sol·licitud còpia del seu document nacional d'identitat o document identificatiu equivalent (passaport, NIE ....). En cas de no considerar atesos de forma deguda seus drets personals, podrà presentar una reclamació davant l'autoritat de control competent, en aquest cas, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, si bé li recomanem contactar abans, per tal de resoldre la possible situació o conflicte, si així ho estima, amb el DPD.

Podeu consultar informació addicional sobre el tractament de les seves dades personals llegint la política de privacitat i galetes ubicada a la present pàgina web..

 

CAPTCHA
Aquesta pregunta és per comprovar la veracitat de la seva informació i prevenir els enviaments automàtics de correu brossa.
12 + 8 =
Resol aquest problema matemàtic simple i escriu el resultat. Ex. per 1+3, escriu 4.