Comunicació als empleats en matèria de confidencialitat i protecció de dades de caràcter personal

.

INFORMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL DELS TREBALLADORS

Estimat treballador/a:

Per la present, volem informar-li que, amb motiu de la directa aplicació del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (“Reglament general de protecció de dades” o “RGPD”), Mohn, SL., Oliveras, SL., i Rosanbus, SL., (d'ara endavant, Mohn, Oliveras, Rosanbus) com a responsable del tractament de les seves dades de caràcter personal, està procedint a l'ajust i actualització, de tots els seus protocols, acords, convenis, clàusules, etc. tant interns com a externs, al nou marc regulador existent, i de forma específica, als acords que entre els treballadors i Mohn, Oliveras i Rosanbus s'haguessin subscrit en matèria de confidencialitat i protecció de dades de caràcter personal.

És per aquest motiu que, i a fi de dotar a tot el procediment de la màxima transparència i garantia que ha de regir en aquest tipus de supòsits, ens posem en contacte amb vostè per proporcionar-li tota la informació de forma detallada relativa a la protecció de les seves dades de caràcter personal, així com, dels tractaments que dels mateixos realitza Mohn, Oliveras i Rosanbus en el marc de la relació laboral.

Amb tot, i en compliment del deure informació que li és propi a Mohn, Oliveras i Rosanbus amb vista al Reglament General de Protecció de Dades, se li informa sobre els següents extrems:

 1. Els seus drets pel que fa a les seves dades caràcter personal:
 • ¿Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Mohn, Oliveras i Rosanbus, S.L. (d’ara endavant, “Mohn”),  situada en Carrer Migdia 1, amb CIF B08040925, correu electrònic protecciodedades@baixbus.com  i lloc web www.baixbus.cat

Oliveras, S.L. (d’ara endavant, “Oliveras”),  situada en L’Hospitalet de Llobregat Carrer Santa Eulalia 33-37, con CIF B08016149, correu electrònic protecciodedades@baixbus.com i lloc web  www.baixbus.cat

Rosanbus, S.L. (d’ara endavant, “Rosanbus”),  situada en l’Hospitalet de Llobregat Carrer Santa Eulalia 33-37, con CIF B59920504, correu electrònic protecciodedades@baixbus.com  y lloc web www.baixbus.cat

Així mateix, se li informa que, s'ha designat un Comitè de Protecció de Dades que desenvolupa les funcions de Delegat de Protecció de Dades, amb qui, si així ho desitja, podrà contactar quant a totes les qüestions referents al tractament de les seves dades personals i a l'exercici dels seus drets, segons el que es disposa en el RGPD a través del correu electrònic: protecciodedades@baixbus.com

¿Amb quina finalitat tractem les seves dades?

Les seves dades són tractades per Mohn, Oliveras i Rosanbus amb les finalitats de:

 • Mantenir, desenvolupar i gestionar de forma integral la relació laboral.
 • Dur a terme la gestió comptable, fiscal, administrativa.
 • Gestió i promoció del personal, formació i accions educatives.
 • Control d'accés i de presència del personal i de control horari.
 • Gestió i control dels dispositius, sistemes d'informació, del correu electrònic corporatiu i altres elements disposats.
 • Adreça i control de l'activitat laboral, elaboració i gestió de nòmines, pagament de bestretes, abonament de despeses, gestió d'hores extraordinàries, càlcul de retencions sobre rendiments del treball.
 • Contingències laborals i prevenció de riscos laborals, vigilància de la salut, lliurament de material i equips, contractació d'assegurances de vida, incapacitat i, si escau, de jubilació.
 • Gestió del canal de denúncies associat als processos de compliment intern corporatiu.
 • Videovigilància.

En el que concerneix a les dades de salut, la normativa aplicable permet el seu tractament a Mohn, Oliveras i Rosanbus en els termes disposats en la legislació laboral, en particular, quan el tractament és necessari per a finalitats de medicina preventiva o laboral i l'avaluació de la capacitat laboral del treballador en els termes descrits per aquesta legislació. En qualsevol cas, la informació relativa a la salut del treballador es tractarà exclusivament de manera que no impliqui una intromissió al dret a la intimitat.

Quan faciliti les dades de caràcter personal de terceres persones (cònjuge, ascendents o descendents) haurà de prèviament informar-los del tractament que realitzarà Mohn, Oliveras i Rosanbus i dels drets que els assisteixen, havent d'obtenir l'autorització per consentir en nom d'aquestes terceres persones, abstenint-se de facilitar les dades personals de terceres persones si no disposa d'aquesta autorització respecte al tractament informat a realitzar per Mohn, Oliveras i Rosanbus.

Se li informa a més que, en virtut de l'article 21 del Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l'Ordre Social, després de la finalització de la relació contractual entre les parts, o extingida la mateixa per qualsevol causa, les seves dades personals seran conservats, com a mínim, durant el termini de cinc anys en atenció als criteris disposats en cada cas per aquesta legislació.

 • ¿Quin és la base legítima per la qual tractem las seves dades?

Amb caràcter principal, la base de legitimació és execució de la relació jurídico-laboral. Tot això sense perjudici de la concurrència de l’interés legítim de Mohn, Oliveras i Rosanbus en el que concerneix al tractament de les seves dades personals identificatives amb finalitats de control d'accés als edificis, centres i àrees de treball i altres seus corporatives de Mohn, Oliveras i Rosanbus, així com respecte al tractament de les seves dades personals amb finalitats de videovigilància en coherència amb la vigent legislació.

 • ¿Cedim les seves dades a tercers?

Les seves dades podran ser cedits a les entitats públiques competents a nivell tributari, treball i seguretat social, així com a altres organismes i entitats legalment competents (forces i cossos de seguretat, òrgans judicials, ministeri fiscal,…) quan així s'acrediti en funció de la vigent legislació a cada moment. De la mateixa manera, pertanyent Mohn, Oliveras i Rosanbus a un grup mercantil d'empreses, se li informa que les seves dades personals podran ser comunicats a altres empreses del mateix Grup a mers efectes interns i administratius sobre la base de l’interés legítim. De la mateixa manera, les seves dades mínimes identificatives podran ser comunicats als clients de Mohn, Oliveras i Rosanbus, quan això resulti absolutament necessari per motius de control i seguretat en l'accés i/o utilització dels recursos, sistemes, dades, informació i elements sota el control o titularitat de tals clients, tot això, conforme als contractes subscrits amb tals clients i en coherència amb la normativa aplicable en aquests casos. En qualsevol cas, no estan previstes transferències internacionals de les seves dades personals, adoptant-se les mesures necessàries en aquest àmbit.

 • ¿Quins drets té sobre les seves dades?

Es posa en el seu coneixement que podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de dades i oposició de conformitat amb la normativa aplicable podent dirigir una comunicació per escrit a través del correu electrònic protecciodedades@baixbus.com acompanyant a la seva sol·licitud copia del seu document nacional d'identitat o document identificatiu equivalent (passaport, N.I.E…). Si així ho desitja, pot sol·licitar a través del mateix correu electrònic de contacte models per a l'adequat exercici dels seus drets personals. En cas de considerar vulnerats els seus drets, no havent estat degudament atesos per Mohn, Oliveras i Rosanbus, podrà presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades Personals (AEPD), si bé li recomanem contactar abans a fi de resoldre la possible situació o conflicte, si així ho estima, amb el DPD.

 1. Les seves obligacions pel que fa al tractament de les dades de caràcter personal sota el control de Mohn, Oliveras i Rosanbus:

Ara bé, sense detriment de l'anterior, en el desenvolupament i exercici de les seves funcions laborals, vostè tracta o pot tractar amb dades de caràcter personal de tercers, dels quals Mohn, Oliveras i Rosanbus també és responsable del tractament, i en aquest sentit, vostè es compromet de forma expressa al que segueix:

 • Utilitzar tota la informació a la qual tingui o pogués tenir accés conformi les instruccions que els dirigeixi a tot moment Mohn, Oliveras i Rosanbus i, en tot cas, en la forma que exigeixi l'acompliment habitual i raonable de les seves funcions en la mateixa, així com no disposar de tal informació corporativa de cap altra forma o amb una altra finalitat.
 • No comunicar, cedir o revelar a persona aliena a Mohn, Oliveras i Rosanbus sense autorització expressa i per escrit de la mateixa, la informació a la qual hagi tingut accés com a conseqüència de la seva relació laboral, en particular, quan pugui constituir informació confidencial o secret comercial corresponent a Mohn, Oliveras i Rosanbus.
 • No utilitzar de cap manera qualsevol altra informació que hagués pogut obtenir prevalent-se de la seva condició de membre del personal de Mohn, Oliveras i Rosanbus i que no sigui necessària per a l'acompliment de les seves funcions en la mateixa.
 • Complir, en el desenvolupament de les seves funcions, la normativa vigent relativa a la protecció de dades de caràcter personal i, en particular, el RGPD, així com qualsevol altra norma aplicable des del punt de vista corporatiu relatius a aquests aspectes o a la seguretat de la informació, amb caràcter general.
 • Observar, amb caràcter addicional, els protocols, circulars o normes internes dictades per Mohn, Oliveras i Rosanbus en desenvolupament i a l'empara de la normativa protectora de dades personals i de seguretat de la informació.
 • Mantenir la seguretat de les dades personals, així com dels suports o dispositius en què aquests poguessin contenir-se, conforme les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que, a cada moment, li indiqui Mohn, Oliveras i Rosanbus.
 • Reportar de forma immediata des de que tingui constància dels mateixos, dels possibles incidents de seguretat associats a les dades personals sota el control de Mohn, Oliveras i Rosanbus, o que poguessin afectar o estar referits als sistemes, suports i dispositius de tractament dels mateixos.
 • Observar els criteris interns d'arxiu, conservació i de gestió.
 • Custodiar la informació i impedir a tot moment que pugui ser accedida per persona no autoritzada.
 • Participar de forma activa en les accions informatives i/o formatives que Mohn, Oliveras i Rosanbus organitzi per a millor coneixement de la normativa vigent de protecció de dades personals.
 • Mantenir el deure de secret respecte a la informació a la qual s'accedeix en exercici de les seves funcions i, a més, complir el deure guardar-los, obligacions que subsistiran encara després de finalitzar la relació jurídica que correspongui amb Mohn, Oliveras i Rosanbus.
 • Utilitzar la informació confidencial i d'ús intern únicament per a la satisfactòria execució de les funcions pròpies del seu lloc de treball.
 • Tractar la informació conforme a les condicions recollides en la política de seguretat de Mohn, Oliveras i Rosanbus, en la política d'ús de sistemes d'informació i en la resta de polítiques relatives a aquestes qüestions.
 • Evitar tota publicació, disseminació, accés i ús no autoritzat de la informació confidencial i d'ús intern, podent utilitzar-la única i exclusivament per als propòsits i amb els límits recollits en la present addenda, en el seu contracte de treball i en les ordres i instruccions legítimes que rebi.
 • Retornar tota la informació confidencial i d'ús intern a la qual hagi accedit, o que hagi tractat, durant la vigència del seu contracte al moment en què aquest es doni per finalitzat, qualsevol que sigui la causa, incloent totes les còpies de la mateixa que posseeixi, així com la totalitat dels suports o dispositius en la qual la mateixa es contingui.
 • No mantenir ni realitzar cap còpia de la informació que obri o pogués obrar en la seva poder i, en conseqüència, no fer ús algun de la mateixa, ja sigui a favor seu, ja sigui en favor de qualsevol un altre tercer.
 • Mantenir totes les obligacions de confidencialitat, en els termes recollits en la present Addenda, inclòs una vegada finalitzada la relació laboral o extingida per qualsevol causa, de manera que no podrà compartir ni informació confidencial ni informació d'ús intern amb cap tercer.

Finalitzada la relació laboral, o extingida per qualsevol causa, vostè signarà un acta de lliurament i de devolució de les dades, informació personal i corporativa que hagi tractat o manejat durant la seva relació laboral.

Queda així mateix informat/a que, després d'aquesta finalització, el seu correu electrònic corporatiu podrà ser redirigit, si vulgui de forma temporal, durant el temps prudencial i raonable a aquests efectes, a una altra/s compte/s corporatives a fi de no perdre a partir de tal finalització contractual informació corporativa de valor i poder donar deguda continuïtat, si escau, a la relació establerta per Mohn, Oliveras i Rosanbus amb tercers en desenvolupament de les seves legítimes activitats econòmiques i empresarials, per la qual cosa ha d'evitar fer un ús personal dels comptes de correu electrònic corporatives que li haguessin estat facilitades per Mohn, Oliveras i Rosanbus.

De la mateixa manera, se li informa que, atès que a la terminació de la relació laboral haurà de lliurar tots els dispositius, terminals i altres elements de treball lliurats per Mohn, Oliveras i Rosanbus per al desenvolupament de les seves funcions laborals, aquesta empresa podrà realitzar sobre els mateixos aquelles operacions tècniques necessàries a fi de no perdre possible informació empresarial de valor per Mohn, Oliveras i Rosanbus i, fins i tot, per poder remoure i suprimir el seu contingut a fi de la seva possible reutilització interna segura per altres treballadors o membres de Mohn, Oliveras i Rosanbus. Per aquest motiu, se li recomana igualment no utilitzar tals dispositius de forma personal o privada, atès que la seva destinació és exclusivament professional i/o laboral.

En cas de vulneració de les obligacions de secret, confidencialitat i de protecció de dades a les quals s'al·ludeix, Mohn, Oliveras i Rosanbus podrà adoptar totes les mesures permeses per la normativa aplicable, incloent les de tipus disciplinari o sancionador. Així mateix, si en els mateixos casos, com a conseqüència d'actuacions doloses o greument culposes del treballador es causessin danys i perjudicis a Mohn, Oliveras i Rosanbus o a tercers aquests podran ser-los així mateix reclamats.

 1. ¿Té algun dubte sobre el contingut de la present Comunicació?

Si té algun dubte o pregunta relacionada sobre el tractament de les dades de caràcter personal, ja siguin els seus propis, o els de tercers sota la responsabilitat de Mohn, Oliveras i Rosanbus, així com qualsevol queixa o suggeriment respecte a la forma en la qual des de Mohn, Oliveras i Rosanbus tractem les dades personals, li recomanem es posi en contacte amb nosaltres a través del següent correu electrònic protecciodedades@baixbus.com i intentarem resoldre la consulta al més aviat possible.

 

Baixbus més a prop

Oficina d'atenció al viatger

C/Martí Codolar 25, 08902, Hospitalet de Llobregat
Horari d’atenció és de 8:00 a 14:00 tots els dies de dilluns a divendres feiners.

 

En compliment de la vigent normativa protectora de dades personals, i atenent de forma particular al que disposa losartículos 12 a 14 del RGPD, se l'informa que el responsable del tractament és MOHN, SL, amb NIF B08040925, i amb domicili social al c / Migdia, s / n, 08840 Viladecans i lloc web: http://www.baixbus.cat/es. Les seves dades personals seran tractades amb la finalitat d'atendre les peticions o sol·licituds específiques que els usuaris puguin realitzar en aquest àmbit a través de la Plataforma, per relació a qualsevol qüestió disposada a través del present formulari de contacte de la Plataforma. En qualsevol cas, les seves dades personals es conservaran durant el termini estrictament necessari per tal d'atendre la sol·licitud remesa.

Se li informa que, s'ha designat un Comitè de Protecció de Dades que desenvolupa les funcions de Delegat de Protecció de Dades, amb qui, si així ho desitja, podrà contactar quant a totes les qüestions referents al tractament de les seves dades personals i a l'exercici dels seus drets, segons el que es disposa en el RGPD a través del correu electrònic protecciodedades@baixbus.com

La base legítima de tractament és el consentiment de l'interessat que, en qualsevol cas, tindrà dret a revocar en qualsevol moment, encara que això no afectarà la licitud del tractament previ a la seva retirada. En tot cas, la manca d'aportació de les dades personals requerides en aquest formulari electrònic podrà donar lloc a la impossibilitat de tramitar per MOHN, S.L. la sol·licitud o petició específica de què es tracti.

Les dades aquí aportades, podran ser cedides a altres entitats del grup empresarial en què s'integra MOHN, SL, amb fins administratius i de gestió de clients, i / oa altres administracions públiques tuteladores del servei prestat, en aquest cas Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i Direcció de Transports Públics de la Generalitat de Catalunya. Amb caràcter general, no estan previstes transferències internacionals de les seves dades personals. En qualsevol cas, s'adopten les mesures necessàries en aquest àmbit de conformitat amb el RGPD.

Se li informa així mateix que, podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de dades i d'oposició, dirigint una comunicació per escrit a través del correu electrònic protecciodedades@baixbus.com, amb la Ref. "Exercici drets "acompanyant a la seva sol·licitud còpia del seu document nacional d'identitat o document identificatiu equivalent (passaport, NIE ....). En cas de no considerar atesos de forma deguda seus drets personals, podrà presentar una reclamació davant l'autoritat de control competent, en aquest cas, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, si bé li recomanem contactar abans, per tal de resoldre la possible situació o conflicte, si així ho estima, amb el DPD.

Podeu consultar informació addicional sobre el tractament de les seves dades personals llegint la política de privacitat i galetes ubicada a la present pàgina web..

 

CAPTCHA
Aquesta pregunta és per comprovar la veracitat de la seva informació i prevenir els enviaments automàtics de correu brossa.
1 + 2 =
Resol aquest problema matemàtic simple i escriu el resultat. Ex. per 1+3, escriu 4.